0105426French as a Foreign Language
ภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทฤษฎีการสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ วิธีการสอนรูปแบบต่างๆ การวิเคราะห์แบบเรียน


Theories of teaching French as a foreign language; teaching methods; material analysis