0105423Practicum
การฝึกงาน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต6 (0-12-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานตามเห็นชอบของสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ในหนึ่งภาคการศึกษา การเขียนรายงานการฝึกงานเพื่อประกอบการประเมินผล


Practicum in an approved workplace for one semester; written report required for evaluation