0105418English Poetry
กวีนิพนธ์อังกฤษ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0105311

Course Description
บทกวีนิพนธ์อังกฤษที่เด่นในยุคต่างๆ


Outstanding English poetry of different periods