0105325English for Business Communication 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 1
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ เช่น การกรอกใบสมัครงาน การเขียนจดหมายโต้ตอบ การออกบัตรเชิญ การโฆษณา การให้ข่าวสารเกี่ยวกับงานด้านธุรกิจ รวมทั้งการโต้ตอบและการติดต่อสื่อสาร


Understanding the use of English for business purposes, such as application forms, correspondence, invitation cards, advertisements, busuness information, and communication.