0105293English and American Cultural Background
ภูมิหลังทางวัฒนธรรมอังกฤษและอเมริกัน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวความคิดและอารยธรรมตะวันตกที่สำคัญ และมีอิทธิพลต่อวรรณกรรม และวิถีชีวิตในสังคมอังกฤษและอเมริกัน


Important western concepts and civilization influential to literature and the way of life in British and American societies