0001008Foundation English 2
ภาษาอังกฤษหลัก 2
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0001006 หรือ
0001006 หรือ
0001007 หรือ
0001007

Course Description
คำศัพท์ โครงสร้าง ไวยากรณ์ การใช้ทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในระดับที่สูงขึ้น


More advanced English vocabulary and grammar; the use of English language skills for higher levels of communication.