0104712Biodiversity and the Management of Natural Resources in the Mekhong River Basin
ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติบริเวณลุ่มแม่น้ำโขง
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description