1010436Resort Management
การจัดการสถานที่พักตากอากาศ
สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การเลือกทำเลที่ตั้ง การจัดระบบการทำงาน การให้บริการที่เหมาะสมกับสถานที่ การประมาณการรายรับ-รายจ่าย การให้บริการพิเศษที่เป็นลักษณะเฉพาะและมาตรการรักษาความปลอดภัย


Location selection, operation management, customer service, income and expense estimation, finding market niche in service, and security measures