0909305Business Economics
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สำนักงานเลขา คณะการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วัตถุประสงค์ของธุรกิจ ลักษณะของการตัดสินใจทางการจัดการภายใต้สภาพที่ไม่แน่นอน แนวความคิดเกี่ยวกับกำไร การวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทาน การพยากรณ์ การวิเคราะห์ทุนและการควบคุม การแข่งขัน การวางแผน การผลิตและนโยบายผลิตภัณฑ์ การตั้งราคา ทฤษฎีนโยบาย และการปฏิบัติ
การตัดสินใจในการลงทุน นโยบายของรัฐและการตัดสินใจทางธุรกิจ

Objectivec of businesses; decision characteristics under uncertain situations; profitability concepts; analysis of demand and supply; forecasting; cost analysis and control; competition; planning; production and product policy; pricing decision; theory,
policy, and practice of investment decision; governmental policy and business decision.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54