0907430Economics and/or Business Administration Internship
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านเศรษฐศาสตร์และหรือบริหารธุรกิจ
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สำนักงานเลขา คณะการบัญชี
หน่วยกิต2 (0-200-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านเศรษฐศาสตร์และหรือบริหารธุรกิจ ในหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน


Economics and/or Business administration internship in enterprises, government agencies or privatization.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51