0907415Agricutural Economics and Agricutural Development
เศรษฐศาสตร์เกษตรและการพัฒนาการเกษตร
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สำนักงานเลขา คณะการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะและความสำคัญของเศรษฐศาสตร์การเกษตร ประวัติและขอบเขต ของเศรษฐศาสตร์การเกษตร ทฤษฎีและการใช้ที่ดินทางการเกษตร การผลิต การตลาด ราคาและรายได้ทางการเกษตร
สหกรณ์การเกษตร ตลอดจนทฤษฎีและนโยบายในการพัฒนาการเกษตร โดยคำนึงถึง เป้าหมายและโครงสร้างของประเทศด้อยพัฒนาเป็นหลัก การพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยที่ผ่านมา รวมทั้งนโยบายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

Natures and importance of agricultural economics; history and scope of agricultural economics; theory and use of land for agricultures; production, marketing, price and revenues of agricultures;
agricultural cooperation including theory and policy of agricultural development be focusing on target and structure of undeveloped countries; agricultural development of Thailand in the past and policies to achieve target
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52