0907414Industrial Economics and Industrial Development
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรม
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สำนักงานเลขา คณะการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การจัดแบ่งประเภทอุตสาหกรรมและเขตอุตสาหกรรม วิวัฒนาการที่นำไป สู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรม การกำหนดราคา การลงทุน ทฤษฎีต้นทุนอุตสาหกรรมและนโยบาย ในการพัฒนาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสัมพันธ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม นโยบายอุตสาหกรรม แนวคิด
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมของนักเศรษฐศาสตร์ หลักการและนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมสำหรับประเทศกำลังพัฒนา รวมทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยที่ผ่านมาและนโยบาย เพื่อให้บรรลุ ถึงเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในตลาด

Separation of industrial types and zones; evolutions of chasings to industrialized countries; pricing; investment; theories of industrial costs and policies of industrial development; industrial relations;
technological industries; industrial policies; concepts of industrial development of economists; principles and policies of industrial development in developing countries including industrial development of Thailand in the
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54