0907413Comparative Economics Systems
ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สำนักงานเลขา คณะการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การเปรียบเทียบลักษณะของระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมและสังคมนิยม ทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ โดยเน้นลักษณะและเป้าหมายของกลุ่มประเทศเสรีนิยมกับกลุ่มประเทศ สังคมนิยม


Comparing natures of liberalism and socialism economic systems in both theories and practices by emphasizing on natures and targets of liberalism and socialism countries.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51