0907412Economic Development Planning and Policies
นโยบายการวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สำนักงานเลขา คณะการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการและทฤษฎีว่าด้วยการกำหนดนโยบายการลงทุนและการเลือก ใช้เทคนิคในการผลิต นโยบายการค้าและความช่วยเหลือระหว่างประเทศ นโยบายการเงินและ การคลัง นโยบายการพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรม
นโยบายเกี่ยวกับประชากร ตลอดทั้งขั้นตอน และกระบวนการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ เทคนิคและวิธีการในการวางแผนและการจัดทำโครงการ พัฒนา การจัดองค์การและการประสานงานในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

Principles and theories of investment policy and using techniques of production; international trading and helping policy; money and public finance policy; agricultural and industrial development policy;
population policy including stages and processes of economic development planning; techniques and methods of planning and making development project; organizing and coordinating in economic and social development planning.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52