0907411Economics of Asian Countries
เศรษฐกิจของประเทศในเอเซีย
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สำนักงานเลขา คณะการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศในเอเชีย สถาบันและปัจจัย ที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ กลไกเศรษฐกิจ นโยบายเศรษฐกิจ ตลอดจนความสัมพันธ์ ทางเศรษฐกิจกับประเทศอื่น


Natures of economic structure in Asian countries; institutions and factors of economic development; economic mechanism; economic policy including economic relationships with other countries.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52