0907403International Economics
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สำนักงานเลขา คณะการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทฤษฎีและนโยบายการค้า การลงทุน ความช่วยเหลือระหว่างประเทศ ระบบการเงินระหว่างประเทศ ต้นทุนการผลิตเปรียบเทียบ การค้าเสรี การค้าให้ความคุ้มครอง ดุลการค้า ดุลการชำระเงิน ตลอดจนองค์การทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ


Trading theory and policy; investment; international help; international finance system; comparative production costs; free trade; trading protection; trading balance; financial balance including international economic organization.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51