0907402Theory and Policy of Public Finance
ทฤษฎีและนโยบายการคลัง
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สำนักงานเลขา คณะการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การคลังรัฐบาลในแง่ของทฤษฎีและนโยบาย วัตถุประสงค์ของนโยบายการคลัง การแบ่งสรร การแจกจ่าย และการรักษาเสถียรภาพ นโยบายภาษีอากร นโยบายรายจ่าย ทฤษฎีเกี่ยวกับการกำหนดระดับการใช้จ่ายของรัฐบาลที่เหมาะสม การใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจ
เป็นเครื่องช่วยการตัดสินใจด้านรายจ่ายของรัฐ การวิเคราะห์ประโยชน์ที่ได้รับกับต้นทุนที่เสียไป วิธีการของผลผลิตส่วนเพิ่ม นโยบายงบประมาณ หลักการเกี่ยวกับดุลงบประมาณและหนี้สาธารณะ

Theory and policy of public finance; objectives of public finance policy including allocation, distribution and stabilization; taxation policy; expenditure policy; theories of appropriate expenditure of government;
using economic tools in making decision of governmental expenditures; benefit-cost analysis; marginal productivity approach; budget policy; principles of budget balance and public debts.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55