0907401Labor Economics
เศรษฐศาสตร์แรงงาน
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สำนักงานเลขา คณะการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายของแรงงาน ตลาดแรงงาน อุปสงค์และอุปทานของแรงงาน การทำงานค่าจ้างและชั่วโมงการทำงาน ปัญหาการว่างงาน ตำแหน่งงานว่าง แหล่งผู้ว่าจ้างงานและ กำลังหางานทำ รวมทั้งศึกษาถึงการก่อตั้งสหภาพแรงงาน
การเจรจาร่วมต่อรอง ทฤษฎีสหภาพแรงงาน ความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ ข้อพิพาทแรงงานและการไกล่เกลี่ย การประนีประนอม การอนุญาโตตุลาการ การประกันสังคม การใช้แรงงานเด็กและสตรี พระราชบัญญัติเกี่ยวกับแรงงานไทย

Defection of labor; labor markets; demand and supply of labor; wage and working hours; problems of no jobs; available position; working sources; establishment of labor union; joining negotiation;
theories of labor union; relationships between labor union and labor relations; cases of labor problems and negotiations; social insurance; Childs and women labor including Thai labor laws.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51