0907302Money and Banking Economics
เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สำนักงานเลขา คณะการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
บทบาทของเงินและสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจ วิวัฒนาการของเงินและ ระบบการเงิน ทฤษฎีเงินตรา หน้าที่ของธนาคารกลาง ธนาคารพาณิชย์ ระบบธนาคารที่เป็นธนาคาร เดี่ยวและธนาคารสาขา บทบาทของธนาคารต่อปริมาณเงิน การสร้างและการทำลายเงินฝาก
ตลอดจนบทบาทตลาดและสถาบันการเงินอื่น ๆ รวมทั้งบทบาทของสถาบันการเงินในการพัฒนา เศรษฐกิจ บทบาทของสถาบันการเงินและการปรับตัวในอนาคตเมื่อรัฐบาลเปิดเสรีทางการเงิน รวมถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงาน

Roles of money and credit in economic system; money evolution and system; money theory; functions of central bank and commercial banks; banking system including single office and branch offices;
roles of baking in money volume; building and destroying deposits including roles of money markets and financial institutions in economic development;
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52