0907203Thai Economy
เศรษฐกิจไทย
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สำนักงานเลขา คณะการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะโครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของ ประเทศไทยในอดีตและกลไกของระบบเศรษฐกิจในปัจจุบัน การพัฒนาการเกษตร การอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม และการบริการ
ปัญหาเศรษฐกิจที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งความยากจน การกระจายรายได้ การพัฒนาชนบท การเงิน การคลังและการค้า

Natures of structure and changes in economic structure of Thailand in the past and mechanisms of current economic systems; developments of agricultures,
industries, commerce and services; important economic problems including poor, revenue distribution, rural development, finance, public finance, and trading.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54