0907202Managerial Economics
เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สำนักงานเลขา คณะการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การนำเอาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในทางธุรกิจ วัตถุประสงค์ ของธุรกิจ กำไรทางธุรกิจและทางเศรษฐศาสตร์ การกำหนดราคาตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และทางธุรกิจ การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต การวิเคราะห์การลงทุน หลักการว่าจ้างแรงงาน วัฎจักรธุรกิจและ การพยากรณ์ธุรกิจ


Implementation of economics theory applied to businesses; business objectives, business and economic profits, pricing of economic theory and business; analysis of production costs; investment analysis;
principles of hiring; business cycle and forecasting.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54