0907101Fundamentals of Mathematics for Economics
คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับเศรษฐศาสตร์
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สำนักงานเลขา คณะการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
เซ็ท ระบบจำนวนจริง สมการและอสมการ ความสัมพันธฟังก์ชัน และกราฟฟังก์ชัน โพลิโนเมียล ระบบสมการเชิงเส้น กำหนดการเชิงเส้น ลิมิตและความต่อเนื่องการหาอนุพันธ์ และการหาอินทิเกรทของฟังก์ชันโพลิโมเนียล


Set ; real number system ; eqation and non-equation ; function relationships and graph of function ; polinomial ; line equation system ; line design ; limits and continutions ; derivatives and integrations of polinomail function.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51