0906432International Business Administration Internship
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สำนักงานเลขา คณะการบัญชี
หน่วยกิต2 (0-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ในหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน


International business management, business administration, or marketing internship in government agencies, government enterprises, or private sectors
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54