0906402Seminar in International Business
สัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สำนักงานเลขา คณะการบัญชี
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักเกณฑ์การสัมมนา การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาของธุรกิจระหว่างประเทศ โดยการรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์และนำเสนอในชั้นเรียน เพื่อการอภิปรายแนวทางในการแก้ปัญหา รวมทั้งการศึกษาเฉพาะกรณี


Seminar principles, study and analysis of international business problems by collecting data for an analysis and presenting the results; problem solving solution; and case studies
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215