0906401Cross-Cultural Management
การจัดการข้ามวัฒนธรรม
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สำนักงานเลขา คณะการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะและรูปแบบการบริหารงานที่แตกต่างข้ามวัฒนธรรม ปัจจัยกำหนดวัฒนธรรม ปรัชญาวัฒนธรรม ระบบค่านิยมและสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมซึ่งส่งผลต่อวิธีการจัดการ บุคคล วิชาชีพ และองค์การในการจัดการข้ามวัฒนธรรม


Concepts of different management styles across cultures; determinants of culture; cultural philosophy; value system and cultural context which underpin different approaches to management, personal, professional, and organization issues in managing across
cultures; practical aspects of cross-cultural management
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54