0906301Export-Import Management
การจัดการการส่งออกและนำเข้า
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สำนักงานเลขา คณะการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การปฏิบัติ เทคนิคและวิธีการดำเนินงานของธุรกิจส่งออกและนำเข้า เอกสารและกระบวนการเกี่ยวกับสินเชื่อ การขนส่ง การประกันภัยและการสื่อสารของการส่งออกและนำเข้า


Practical, techniqcal and procedural aspects of export business operation; INCOTERMS, documentation and process of credit, transportation, insurance, communication of export and import.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54