0905415Research in Business Finance
การวิจัยทางการเงินธุรกิจ
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สำนักงานเลขา คณะการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0909303 และ 0909303

Course Description
ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติที่จะนำมาใช้ในการวิจัยทางการเงิน รวมถึงศึกษา ถึงการวิเคราะห์ปัญหาทางการเงินในสถานการณ์จริงของตลาดการเงินและหน่วยธุรกิจ


Research methodology and statistics for financial research including current financial problem analysis in real situation of financial markets and business sectors.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-53