0905414Personal Financial Management
การจัดการการเงินส่วนบุคคล
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สำนักงานเลขา คณะการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การบริหารการเงินที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของบุคคลสำหรับการวางแผน ทางการเงินในอนาคต การทำงบประมาณรายรับและรายจ่ายส่วนบุคคล การเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการ ในการสร้างรายได้ การออมทรัพย์
การจัดสรรเงินเพื่อใช้ในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค การจัดหาที่อยู่อาศัย การประกันชีวิต การลงทุนทางการเงิน

Financial management in daily life of personal for future financial planning; personal budgeting of revenues and expenses; learning of revenue establishment,
saving and financial allocation for any expense, such as consumption, housing, life insurance, and financial investment.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52