0905411Security Analysis and Portfolio Managemet
การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการจัดการกลุ่มหลักทรัพย์
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สำนักงานเลขา คณะการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0903332

Course Description
ความสำคัญของการลงทุนต่อระบบเศรษฐกิจ ชนิดของหลักทรัพย์ หลักการ ลงทุนและวิเคราะห์หลักทรัพย์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาหลักทรัพย์ ลักษณะและวิธีการวัดความเสี่ยง การคำนวณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
การจัดการกลุ่มหลักทรัพย์ ทฤษฎีสมัยใหม่ในการลงทุน ในกลุ่มหลักทรัพย์ ตลอดจนศึกษาถึงการลงทุนในรูปแบบอื่น

Importance’s of investment in economic system; types of securities; principles of investment and security analysis; factors of security pricing; nature and methods of risk measurement;
calculation of investment return rate; portfolio management; modern theories of investment in portfolio, including other investments.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54