0905405Financial Management
การจัดการทางการเงิน
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สำนักงานเลขา คณะการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0909302 หรือ
0909302 หรือ
0909302

Course Description
การวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนและความเสี่ยงทาง การเงิน การบริหารและการจัดหาเงินทุนหมุนเวียน การประเมินค่าหลักทรัพย์ ต้นทุนของเงินทุน งบลงทุน โครงสร้างเงินทุน
นโยบายเงินปันผล การพยากรณ์ทางการเงิน การรวมกิจการ การปรับปรุงกิจการ การแยกกิจการ และการเลิกกิจการ

Analysis of decision making under uncertainty and financial risks; management and financing of working capital; security evaluation; cost of funds; capital budgeting;
funding structure; dividend policy; financial forecasting; mergers and acquisitions; enterprise adjustment, separation and closing.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54