0905402Commercial Bank Operations
การดำเนินงานธนาคารพาณิชย์
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สำนักงานเลขา คณะการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะ หน้าที่และระบบธนาคารพาณิชย์ การดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และนโยบายในการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ การวิเคราะห์ การจัดหาเงินและการลงทุนของ ธนาคารพาณิชย์
ระบบเงินสำรอง ธนาคารกลาง แนวทางการขยายตัวและพัฒนาการของธนาคารพาณิชย์ ตลอดจนผลกระทบจากการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ

Natures, functions and system of commercial banks; operations, practices and policies of commercial banks; analysis, finance and investment of commercial
banks; money reserving system; central bank; a way of extension and development of commercial banks including effects of commercial banks on economic system.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55