0905302Financial Markets and Institution
ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สำนักงานเลขา คณะการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การพัฒนาการของเงิน โครงสร้างและหลักการดำเนินงานของตลาดการเงิน และสถาบันการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ นโยบายการบริหาร การจัดการ การส่งเสริมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเครื่องมือทางการเงินและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาดการเงินและสถาบันการเงิน


Development of money; structure and operational principles of financial markets and institutions in Thailand and in foreign countries; policies of administration,
management, promotion, and relative laws including financial instruments and factors that affect financial markets and institutions.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51