0905301Money and Banking
การเงินและการธนาคาร
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สำนักงานเลขา คณะการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วิวัฒนาการของเงินตรา ลักษณะ บทบาท และความสำคัญของเงินที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ วิธีการจัดระบบเงินตราของประเทศไทย ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณเงิน สภาวะเงินเฟ้อ และเงินฝืด
กลไกในการควบคุมปริมาณเงิน ระบบการธนาคารในประเทศไทยและธนาคารต่างชาติ หน้าที่ในการกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

Evolution of money; nature, roles and importance’s of money in economic system; methods of money system management in Thailand; factors of money supply;
inflation and deflation situations; mechanisms of controlling money supply; bank system in Thailand and foreign banks; functions of central bank in taking care commercial banks.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54