0904494User Interface System Design and Development
การออกแบบและการพัฒนาระบบติดต่อกับผู้ใช้
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สำนักงานเลขา คณะการบัญชี
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการของการออกแบบ การพัฒนาและการเขียนโปรแกรมส่วนติดต่อกับผู้ใช้ จิตวิทยาผู้ใช้และกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่สามารถปรับเปลี่ยน ไอคอนและการออกแบบหน้าต่าง
การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้และปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบการออกแบบทางเลือก เครื่องมือและวิธีสำหรับการออกแบบและการพัฒนา วิธีสำหรับการวัดค่าและคุณภาพส่วนติดต่อที่ประเมินค่า

Principles of user interface design,development and programming; user psychology and cognitive science;adaptive user's interfaces; icon and window design;command language design;user guidance systems;user interface design and human-computer interaction,
examination of alternative design;tools and methods for design and development; methods for measuring and evaluating interface quality
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-22