0904491Electronic Logistics and Supply Chain Management
การจัดการด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สำนักงานเลขา คณะการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการจัดการโลจิสติกส์ การจำแนกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาและส่งมอบสินค้าและบริการให้ถึงลูกค้าด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดการระบบการดำเนินงาน การจัดซื้อ ตารางและแผนเวลาการผลิต การจัดการสินค้าคงคลัง
ระบบการขนส่ง การจัดการคลังสินค้า และการบริการลูกค้า การกำหนดยุทธศาสตร์ การวางแผนและการคาดคะเน การขนส่ง การออกแบบระบบเครือข่ายและเทคโนโลยี การวิเคราะห์ระดับความความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

Principles of logistics management, activity classification of procurement and delivery of products and services to customers correctly and quickly; supply chain management; operational system management, purchasing, production schedule and planning,
inventory management, transportation system, warehouse management, and customer services; strategic establishment, planning and forecasting, transportation, network system and technology design; analysis of risk levels for electronic commerce
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-22