0904423Special Topics in E- Commerce
หัวข้อพิเศษทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจทางด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และเป็นหัวข้อที่มีความทันสมัยและทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยโครงงานรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในแต่ละภาคเรียน


Special topics in E- Commerce considering with current issues and technological progression, including computer and technology innovation.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51