0904422E- Commerce Project
โครงงานทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
โครงงานพัฒนาระบบงานธุรกิจทางด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยนิสิตจะทำงานเป็นกลุ่มเพื่อจะได้มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้บริษัทเสมือนจริง


E- Commerce project by working within groups to gain experiences of E-Commerce System.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54