0904413Special Topics in Business Information Technology
หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ เน้นหัวข้อที่มีความทันสมัยและทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน


Special topics in business information technology with emphasis on current issues and technological progress, including computer and technology innovation.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215