0904404Business Information Technology Internship
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน่วยกิต2 (0-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจในหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน


Business Information Technology internship in enterprises government agencies of private sectors.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52