0904403Electronic Commerce Project 2
โครงงานทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 2
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สำนักงานเลขา คณะการบัญชี
หน่วยกิต2 (0-4-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พัฒนาระบบงานธุรกิจทางด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยนิสิตจะทำงานเป็นกลุ่มเพื่อจะได้มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้บริษัทเสมือนจริง


Development of the electronic commerce project by working within groups to gain experiences of electronic system
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-216