0904403Business Information Technology Project 2
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 2
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน่วยกิต2 (0-4-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0904402 หรือ
0904402

Course Description
การพัฒนาระบบตามที่ได้เสนอหัวข้อและสอบผ่านในรายวิชา 0904 402 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 1 ภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา และการรายงานผลการศึกษาต่อคณะกรรมการสอบ


The development of the Business information Technology Project presented in Business Information Technology Project 1 under the faculty members ' supervision and presentation of the final report to the examination committee
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215