0904402Electronic Commerce Project 1
โครงงานทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 1
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สำนักงานเลขา คณะการบัญชี
หน่วยกิต1 (0-2-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจทางด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และเป็นหัวข้อที่มีความทันสมัยและความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน


Special topics in electronic commerce considering with current issues and technological progression, including computer and technology innovation
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-212