0904402Business Information Technology Project 1
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 1
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน่วยกิต1 (0-2-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การบริหารโครงการทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในงานธุรกิจ และการนำเสนอโครงงาน ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาระบบงานภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา


Project management in Business Information Technology System development, a project proposal presentation under the faculty members' supervision.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215