0904401Study on Appropriateness and Procurement of Information Technology
การศึกษาความเหมาะสมและการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
องค์ประกอบ วัตถุประสงค์ ความเหมาะสม และการวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ปัญหา อุปสรรค และความต้องการของผู้ใช้ วิธีการแก้ปัญหา การเลือกวิธีที่เหมาะสมกับงบประมาณ การกำหนดความต้องการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การเจรจาสัญญา การเตรียมสถานที่ การจัดองค์กร และการจัด
การศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกรณีศึกษา

Components objective appropriateness and planning of Business Information Technology; Users problems, threats, and needs; procedure of problem solutions; appropriate procedure for budgeting;
need setting for Information Technology; contract negotiation; management of plan and organization for business information center; personal for business technology using case studies.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215