0904325Finance and Banking for E- Commerce
การเงินและการธนาคารสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วิวัฒนาการของสื่อการชำระเงินสมัยใหม่ การให้บริการทางการเงินของธนาคารที่สนับสนุนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการสั่งซื้อและการจ่ายเงินสำหรับเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการใช้บัตรเครดิต การใช้เช็คอิเล็คทรอนิกส์ การใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ การใช้เงิน
อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในบัตรสมาร์ทการ์ด การชำระเงินสมัยใหม่ในรูปแบบต่างๆ ของระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

The evolution of modern payment ; banking services through E-Commerce; order and payment systems; credit card system; electronic checking; electronic money in smart card; newly E - Commerce system for payments.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215