0904324Electronic Commerce Security System
ระบบความปลอดภัยสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ระบบรักษาความปลอดภัย สำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต พื้นฐานการเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูล รูปแบบและขั้นตอนการเข้ารหัสและถอดรหัส ส่วนประกอบของการเข้ารหัสและถอดรหัสอัลกอริธึมและรูปแบบของคีย์ที่จะใช้ในการเข้ารหัสและถอดรหัส มาตรฐานความปลอดภัยของการส่ง
ข้อมูลในระบบอินเทอร์เน็ต และกรณีศึกษาการใช้ระบบรักษาความปลอดภัยกับเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

Security system for computer network and the internet; fundamentals, types, and steps of encryption and decryption; components of encryption and decryption for
algorithms and key ; security standards via internet by using case studies.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215