0904323Web Analysis and Design
การวิเคราะห์และการออกแบบเว็บไซต์
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สถาปัตยกรรมของการสื่อสารข้อมูลระหว่างเว็บเซอร์ฟเวอร์ และเว็บเบราเซอร์ เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ที่เหมาะสม ในการให้บริการของเว็บเซอร์ฟเวอร์ในปัจจุบัน การติดตั้งระบบเว็บเซอร์ฟเวอร์และฐานข้อมูลบนเว็บ การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ การออกแบบหน้าเว็บ การใช้
เทคโนโลยีซอร์ฟแวร์ในปัจจุบันเพื่อการพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ในงานธุรกิจ

Architectures of data communication between web servers and web browsers; appropriate current hardware and software technology for web servers; installation of database servers and
database on web; web structure design; web pages design; using current software technology for designing and developing business web.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215