0904322Electronic Commerce
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การทำงานและโครงสร้างของระบบอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์ที่เหมาะสมในงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หลักการและกฎหมายเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การจัดการข้อมูล การติดตั้งและพัฒนาโปรแกรมสำหรับเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ทั้งแบบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและแบบเคลื่อนที่และการจัดการงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษาเว็บไซต์ที่ทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

Operations and structure of internet system; appropriate hardware and software technology for E-Commerce; principles and laws of E- Commerce; data security; data management ; program installation and management for web site in E - Commerce and mobile
commerce aspect and E- Commerce management.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215