0904321Internet Marketing
การตลาดบนอินเทอร์เน็ต
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การตลาดในอินเทอร์เน็ต ความพร้อมขององค์ประกอบทางด้านการตลาด องค์ประกอบในด้านการดำเนินการตลาดบนอินเทอร์เน็ต กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด การวางแผนการตลาดกลยุทธ์ การสร้างและการออกแบบเว็บไซด์


Marketing via the internet; the readiness of marketing components; marketing components via the internet, such as target groups, strategic marketing planning, web site design, and others.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215