0904318Office information Technology
เทคโนโลยีในสำนักงาน
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการ
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การวิเคราะห์องค์กรเพื่อเลือกอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่หมาะสมกับสำนักงานธุรกิจ ด้านการจัดสำนักงาน การสื่อสารข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร วิธีการใช้งานเครื่องใช้สำนักงานพัฒนาระบบสำนักงานแบบเดิมให้เป็นสำนักงานอัตโนมัติ และแนวโน้มและผลกระทบ
ต่อการบริหารงานองค์กรธุรกิจ

Organization analysis for selecting hardware and information technology in office automation management ; data communication in internal and external organization ; using office's tools; developing existing office to modern office ;treands and effect
of business administration on modern office.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54